headder-en  

docs

مدیریت مالی

ردیف

عنوان روش اجرايي

كد روش اجرایی

1

تخصيص اعتبارات بودجه رديف هاي جاري/ ساير منابع/ طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي غير متمركز

R-F212-01/

2

تخصيص اعتبارات طرح تملك دارايي هاي سرمايه‌اي متمركز/بودجه جاري

R-F212-02/

3

انتقال، وصول و ابلاغ تخصيص عوايد اختصاصي واحدهاي دانشگاه

R-F221-01/

4

استرداد اضافه/ اشتباه واريزي عوايد اختصاصي واحدهاي دانشگاه

R-F221-02/

5

توزيع اعتبارات ابلاغ شده

R-F231-01/

6

برقراري حقوق و مزاياي بازنشستگان و موظفين

R-F321-01/

7

پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه

R-F321-02/

8

محاسبه و تنظيم پرداخت‌هاي دوره‌اي و ميان دوره‌اي

R-F321-03/

9

پرداخت غرامت بيمه عمر و حوادث كاركنان، بازنشستگان و ذينفعان

R-F321-04/

10

ثبت و پرداخت هزينه‌ها

R-F321-05/

11

صدور برگه محاسباتي و چك

R-F321-06/

12

كنترل و تنظيم حساب ها

R-F411-01/

13

كنترل و رفع مغايرت حساب هاي بانكي

R-F411-02/

14

كنترل هزينه كرد واحدهاي دانشگاه

R-F411-03/

15

تهيه تراز مالي حساب‌هاي دانشگاه

R-F411-04/

16

اخذ و استرداد تضمين‌ها

R-A122-02/

17

اخذ و استرداد تضمين شركت در مناقصه يا مزايده

R-A241-06/